വീൽ ഹബ് ബെയറിംഗ്

  • വീൽ ഹബ് ബെയറിംഗ്

    വീൽ ഹബ് ബെയറിംഗ്

    ●ഹബ് ബെയറിംഗുകളുടെ പ്രധാന പങ്ക് ഭാരം വഹിക്കുകയും ഹബിന്റെ ഭ്രമണത്തിന് കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്
    ●ഇത് അച്ചുതണ്ടും റേഡിയൽ ലോഡുകളും വഹിക്കുന്നു, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്
    ●ഇത് കാറുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒരു ട്രക്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രമേണ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്